REGULAMIN CMENTARZA

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STARYM ZAMOŚCIU

 • 1
 1. Cmentarz jest własnością parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu. Osoby przebywające na jego terenie są ściśle zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie cmentarza parafii Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy, powagi i skupienia
 3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu, a także osoby zmarłe spoza parafii.
 • 2
 1. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.
 • 3
 1. Za pochówek na cmentarzu pobierane są opłaty tzw. pokładne.
 2. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.
 3. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.
 4. Przedłużenie umowy na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Nie wniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.
 • 4
 1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być ściśle każdorazowo uzgodnione z zarządcą cmentarza.
 2. Zarządca cmentarza za wyżej wymienione prace pobiera opłaty według aktualnie obowiązujących ustaleń.
 3. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.
 4. Wszyscy wykonawcy maja prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
 5. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.
 6. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.
 • 5
 1. Główna brama wjazdowa jest otwarta w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Pozostałe bramy będą otwierane w razie potrzeb.
 2. Dla nawiedzających cmentarz furtki otwarte są całą dobę.
 • 6
 1. Na terenie cmentarza zabrania się:

* Poruszania się jednośladami.

* Samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów.

* Ustawiania ławek i ogrodzeń.

* Palenia papierosów i spożywanie alkoholu.

* Wprowadzania zwierząt.

* Wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 1. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody administratora lub zarządcy cmentarza.
 2. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa cywilnego.
 3. Na terenie cmentarza obowiązuje segregacja śmieci na organiczne (odpowiednie miejsce) i nieorganiczne np. plastiki szkło (kontener).
 • 7
 1. Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczynę sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora lub zarządcy cmentarza.
 • 8
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013r.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

* Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą z dnia 28 lipca 1993 r.

* Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

* Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

Administrator cmentarza